Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941 - 1944)

Audioprzewodnik

Audioprzewodnik
“Obóz Zagłady Treblinka II”

Archiwum Upamiętniające

 

W Muzeum Regionalnym w Siedlcach, którego oddziałem jest Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince, znajdują się materiały archiwalne dotyczące budowy upamiętnienia w Treblince wg projektów prof. A. Haupta, F. Duszenki i F. Strynkiewicza. Z materiałami można się zapoznać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod numer: 0-25 632 74 70 lub 0-25 632 74 79.


MUZEUM REGIONALNE W SIEDLCACH Spis zdawczo-zbiorczy akt nr 21, 22, 23, 24
SUKCESJA – Upamiętnienie terenu byłego obozu kaźni w Treblince 1961 r.

 

Muzeum  Walki i  Męczeństwa  w Treblince  posiada kopię poniższych  dokumentów  w  formie  zdjęć.
Lp

Znak teczki

Tytuł teczki lub tomu

Daty skrajne od – do

Kat. akt

Liczba teczek

1

2

3

4

5

6

1

Su

Wojewódzki Obywatelski Komitet Obrony Pomników Walki i Męczeństwa. Upamiętnienie terenu byłego obozu kaźni w Treblince

1958- 1962 r.

A

1

2

Su

Założenia do projektu upamiętnienia i uporządkowania terenu byłego obozu kaźni w Treblince

1959-1960 r.

A

1

3

Su

Projekt wstępny

1960 r.

A

1

4

Su

Projekt wstępny

1960 r.

A

1

5

Su

Projekt wstępny

1960 r.

A

1

6

Su

Projekt techniczno-roboczy. Rekonstrukcja „czarnej drogi”

1961 r.

A

1

7

Su

Projekt techniczno-roboczy. Rekonstrukcja „czarnej drogi”

1961 r.

A

1

8

Su

Fragmenty plastyczne w Obozie Zagłady

1961 r.

A

1

9

Su

Fragmenty plastyczne w Obozie Zagłady

1961 r.

A

1

10

Su

Rysunki przykrycia Miejsca po Krematorium wraz z opisem technicznym i zdjęciem modelu w Treblince

1962 r.

 

A

1

11

Su

Przykrycie Miejsca po Krematorium w Treblince

1962 r.

A

1

12

Su

Projekt techniczno-roboczy drogowy dojść do rampy i pomnika

1961 r.

A

1

13

Su

Obliczenia statyczne i rysunki konstrukcyjne fundamentów pod pomniki na b. Miejscu Straceń oraz w b. Obozie Zagłady

1961 r.

A

1

14

Su

Rysunki i kosztorys fundamentu pomnika w b. Obozie

1961 r.

A

1

15

Su

Projekt roboczy kamieniarki pomnika w Obozie Zagłady

1961 r.

A

1

16

Su

Projekt roboczy kamieniarki pomnika w Obozie Zagłady

1961 r.

A

1

17

Su

II Projekt kamieniarki technicznej pomnika w Miejscu Straceń – rysunki montażowe oraz wykaz elementów bloków zamiennych

1962 r.

A

1

18

Su

Rysunki w skali 1:10 układu kamieni dla pomnika w Miejscu Straceń przy b. Obozie Pracy

1961 r.

A

1

19

Su

Rysunki montażowe układu kamieni pomnika w Miejscu Straceń

1961 r.

A

1

20

Su

Lokalizacja realizacyjna pomnika w Miejscu Straceń

1961 r.

A

1

21

Su

Rysunki i kosztorys fundamentu pomnika w Miejscu Straceń

1961 r.

A

1

22

Su

Fragmenty plastyczne w Miejscu Straceń

1961 r.

A

1

23

Su

Elementy architektoniczne. Projekty tablicy informacyjnej, znaków orientacyjnych, kompozycji napisu na bramie, punktu widokowego na żwirownię oraz ławy na terenach obozowych

1961 r.

A

1

24

Su

Projekt upamiętnienia terenów byłego Obozu Zagłady w Treblince. Znaki orientacyjne

1963 r.

A

1

25

Su

Rysunki robocze. Układy liternicze 1:1

1961- 1962 r.

A

1

26

Su

Rysunki techniczne

1961 r.

A

1

27

Su

Kosztorys. Roboty kamieniarskie. Przykucie liter i montaż „Bab”

1962 r.

A

1

28

Su

Zbiorcze zestawienie kosztów budowy

1961 r.

A

1

29

Su

Projekt wstępny zieleni

1960 r.

A

1

30

Su

Projekt techniczno-roboczy zieleni przy szosie Małkinia – Kosów Lacki. Tom I

1961 r.

A

1

31

Su

Projekt techniczno – roboczy zieleni „Wiata” przy Obozie Zagłady. Tom III

1961 r.

A

1

32

Su

Projekt techniczno-roboczy „Miejsce Straceń”- zieleń. Tom VII

1961 r.

A

1

33

Su

Aneks do projektu techniczno-roboczego linii WN, linii NN i stacji transformatorowej

1962 r.

A

1

34

Su

Projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej zewnętrznej dla domku dozorcy i wiaty w Treblince

1961-1962 r.

A

1

35

Su

Projekt techniczno-roboczy + kosztorys studni głębinowej i podłączenia studni z hydrofornią

1962 r.

A

1

36 Su PWRN w Warszawie Wydział Kultury. Prace nad uporządkowaniem i upamiętnieniem terenu byłego obozu zagłady i byłego obozu pracy w Treblince [1956] 1958 A 1
37 Su PWRN w Warszawie Wydział Kultury. Prace nad uporządkowaniem Treblinki 1959 - 1972 A 1
38 Su PWRN w Warszawie Wydział Kultury. Sprawy własnościowe w Treblince 1958 - 1970 A 1
39 Su PWRN w Warszawie Wydział Kultury. Wydawnictwa dotyczące Treblinki 1963 - 1969 A 1
40 Su PWRN w Warszawie Wydział Kultury. Sprawozdania z działalności Treblinki 1964 - 1965 A 1
41 Su PWRN w Warszawie Wydział Kultury. Uroczystość odsłonięcia pomników w Treblince 1964 A 1
42 Su PWRN w Warszawie Wydział Kultury. Kontrole w Treblince 1968 - 1969 A 1
43 Su Honorowy Komitet Budowy Pomnika w Treblince. Działalność 1959 - 1968 A 1
44 Su Honorowy Komitet Budowy Pomnika w Treblince. Dary pieniężne na budowę w Treblince 1961 - 1965 A 1
45 Su Honorowy Komitet Budowy Pomnika w Treblince. Sprawozdanie finansowe, wydatki Komitetu 1964 A 1
46 Su Honorowy Komitet Budowy Pomnika w Treblince. Zakończenie działalności 1964 - 1968 A 1
47 Su Wojewódzki Obywatelski Komitet Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa. Prace konserwacyjne w Treblince 1969 - 1972 A 1
48 Su Urząd Wojewódzki w Siedlcach Wydział Kultury i Sztuki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Prace konserwacyjne w Treblince 1978 A 1

 

Spis zdawczo – odbiorczy akt nr 23 - pobierz w PDF

Spis zdawczo – odbiorczy akt nr 24 - pobierz w PDF

TREBLINKA I - Obóz Pracy

 

 

Karny Obóz Pracy funkcjonował od lata 1941 r. do końca lipca 1944 r. Pomysłodawcą i organizatorem był starosta powiatowy w Sokołowie Podlaskim, Ernst Gramss. Komendantem przez cały okres był Theo van Eupen. Obsługa niemiecka liczyła około 20 osób. Do pomocy mieli oni kompanie strażników, głównie Ukraińców, w liczbie około 100 osób. Przez obóz przeszło 20 000 więźniów, z czego około 10 000 zmarło lub zostało rozstrzelanych. Funkcjonowanie obozu można podzielić na kilka okresów:
I. Czerwiec – wrzesień 1941 r. – faza wstępna, obóz liczył wówczas kilkudziesięciu więźniów i znajdował się w zabudowaniach gospodarczych żwirowni; więźniowie ci wybudowali obóz właściwy.
II. Wrzesień 1941 – lipiec 1942 r. – obóz mieścił się już po wschodniej stronie żwirowni. Funkcjonowanie obozu podano do publicznej wiadomości 15 listopada 1941 r. W okresie tym nie było stałego podziału na więźniów polskich i żydowskich. Przebywali tu głównie Polacy oraz nieliczna grupa żydowskich rzemieślników z okolicznych miejscowości, takich jak: Kosów Lacki, Węgrów, Sadowne, Stoczek Węgrowski, Sokołów Podlaski.
III. Lipiec 1942 – listopad 1943 r. – w okresie tym funkcjonował oddalony o 2 km obóz zagłady. Zwiększyła się wówczas liczba żydowskich więźniów, zarówno rzemieślników, jak i robotników. Następowała duża rotacja i śmiertelność więźniów. Zmarłych zastępowano nowymi więźniami, wybranymi z transportów kierowanych na zagładę. Obóz pracy w tych miesiącach istniał „w cieniu” obozu zagłady Treblinka II.
IV. Listopad 1943 – lipiec 1944 r. – w listopadzie 1943 r. zlikwidowano całkowicie obóz zagłady, a w lipcu 1944 r., tuż przed nadejściem Armii Czerwonej – obóz pracy. W okresie tym zmniejszyła się liczba więźniów żydowskich, pozostali głównie fachowcy i więźniowie pracujący w administracji. Nastąpiło polepszenie bytowych warunków więźniów, otrzymali oni nawet dwukrotnie paczki z PCK.


Tekst opracowany na podstawie książki: E. Kopówka, Treblinka. Nigdy więcej, Siedlce 2002 r., s. 77-109